รถรับจ้างขนของ กับความสำคัญของการขนส่งสินค้า

รถรับจ้างขนของ และประโยชน์ในด้านต่างๆ

รถรับจ้างขนของ และ การขนส่งสินค้า ถือเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านสังคม วัฒนธรรม และการผังเมือง เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศเลยทีเดียว ซึ่งสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ดังนี้

รถรับจ้างขนของ และความสำคัญที่มีต่อการขนส่งสินค้า
รถรับจ้างขนของ และความสำคัญที่มีต่อการขนส่งสินค้า หรือระบบ โลจิสติกส์ ไทย

การขนส่งช่วยให้เกิดการขยายเมือง ทุกวันนี้ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้งอาศัยอยู่อย่างแออัดยัดเยียดเฉพาะภายในใจกลางเมืองเท่านั้น เพราะการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วคนทั่วไปสามารถมีที่พักอาศัยกระจายไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้ เป็นการขยายขนาดของตัวเมืองให้ใหญ่ขึ้น

การขนส่งทำให้มาตรฐานการศึกษาของประชาชนสูงขึ้น เช่น จากเดิมสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะมีอยู่เฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ เท่านั้น นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดจำเป็นต้องย้ายเข้ามาในกรุงเทพ เพื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันการคมนาคมและขนส่งที่สะดวกขึ้น สถานศึกษาได้ขยายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ นักศึกษาสามารถจะศึกษาได้ในภูมิภาคที่ตนเองอยู่อาศัย โดยไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่ทำให้มาตรฐานการศึกษาของประชาชนทั่วไปดีขึ้น

การขนส่งทำให้มนุษย์มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างสังคมต่างๆทั้งสถานที่และชนชั้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยการติดต่อซื้อขายกันหรือ โดยการท่องเที่ยว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างสังคมมนุษย์

การขนส่งทำให้มนุษย์มีการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างกัน ทำให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละสังคมดีขึ้นหรือเท่าเทียมกัน เช่น ประชาชนแถบชายฝั่ง สามารถจับสัตว์ทะเลได้เป็นจำนวนมาก จึงสามารถนำส่งอาหารทะเลไปขายในจังหวัดอื่น ๆ ทำให้เกิดรายได้ สามารถนำรายได้ที่ได้มา ไปซื้อหาสิ่งของต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองและครอบครัว ทำให้การดำรงชีวิตดีขึ้น

การขนส่งช่วยให้ขยายตลาดซื้อขายกว้างขึ้น เมื่อธุรกิจหรือกิจการต่างๆทำการผลิตสินค้าได้ การขนส่งจะทำหน้าที่ในการส่งกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ตลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขยายตัวกว้างขวางขึ้นและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าก็เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ

การขนส่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต ในการผลิต กิจการธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบมายังแหล่งการผลิต ดังนั้นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถทำการขนส่งวัตถุดิบได้เป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆได้ และเมื่อธุรกิจสามารถขยายตลาดหรือโอกาสในการขาย โดยจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศได้ ทำให้ธุรกิจนั้นต้องทำการผลิต สินค้าต่างๆมากขึ้นอีก และเพื่อให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตของธุรกิจขนาดใหญ่ จึงใช้เครื่องจักรในการผลิต จึงสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยได้

การขนส่งช่วยให้เกิดการจ้างงาน การขนส่งก่อให้เกิดการผลิตขึ้นจำนวนมาก และทำให้ธุรกิจกิจการมีความต้องการใช้แรงงานมากขึ้น และเมื่อต้องการนำแรงงานจากที่หนึ่งที่มีแรงงานจำนวนมากไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นปลายทางซึ่งมีความต้องการแรงงาน เช่น คนงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง คนส่วนมากไม่มีงานทำ การขนส่งจะทำให้แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเดินทางมาทำงานในภาคกลางหรือภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการแรงงานได้ หรือแรงงานในประเทศเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ ก็เนื่องมาจากการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

การขนส่งช่วยให้เกิดความสมดุลของราคาสินค้า ธุรกิจเมื่อมีการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้น การขนส่งจะทำหน้าที่ นำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเช่น จังหวัดในภาคตะวันออก ในฤดูกาลเงาะ จะมีผลผลิตเงาะออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก การขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถนำเงาะไปจำหน่ายได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและ ราคาของเงาะที่จำหน่ายในแต่ละจังหวัดจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความสมดุลของราคา ถ้าหากการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพแล้ว เงาะในภาคตะวันออกจะมีราคาถูกมาก ส่วนเงาะที่จำหน่ายในจังหวัดอื่น จะมีราคาสูงมาก เป็นต้น

การขนส่งช่วยให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ การขนส่งที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกวันนี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดินทางไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริโภคในประเทศในตะวันออกกลางสั่งซื้อดอกกุหลาบจากภาคเหนือของเรา การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ลูกค้าได้รับดอกกุหลาบที่มีความสวยและสดเหมือนเพิ่งตัดมาจากสวนทีเดียว

การขนส่งทำให้ประชาชนในประเทศสามารถติดต่อกันได้โดยสะดวก ทำให้ประชาชนสามารถได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล ทำให้การปกครองของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งต้องอาศัยวิธีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างดี เพราะไม่ว่าประชาชนจะอยู่อาศัยที่ใดก็สามารถเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก

การขนส่งทำให้รัฐบาลสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเสบียงอาหารไปให้แก่ทหาร ในยามเกิดศึกสงครามได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้การป้องกันประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                 ทั้งนี้ประโยชน์จากการขนส่งซึ่งได้แสดงในข้างต้นแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ

ความปลอดภัย การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งดังนั้นการขนส่งจึงต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น แก่ชีวิตและทรัพย์สินที่ทำการขนส่งนั้นๆ

ความรวดเร็วและตรงต่อเวลา การดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่มีการแข่งขันกันในทุกด้านรวมทั้งด้านเวลาด้วย การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อให้ทันคู่แข่งขันและสินค้าบางอย่าง มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา เช่น ผลไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต ถ้าขนส่งช้าจะทำให้สินค้าเกิดการเน่าเสียหรือเสียชีวิตได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ

ประหยัดต้นทุน ในการประกอบธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือผลตอบแทนหรือกำไร ซึ่งจะได้จากราคาขายหักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ตลาดในปัจจุบันเป็นตลาดของผู้บริโภค เนื่องจากมีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ราคาขายของสินค้าประเภทเดียวกันจะมีราคาขายที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นธุรกิจใดสามารถประหยัดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายได้มากกว่าคู่แข่งจะทำให้ได้กำไรมากกว่าคู่แข่งขัน การขนส่งเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเลือกแบบการขนส่งที่เหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ

ความสะดวกสบาย การขนส่งมีหลายรูปแบบได้แก่ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศผู้ใช้บริการการขนส่ง นอกจากจะต้องการความปลอดภัย ความรวดเร็ว แล้วยังต้องการความสะดวกสบายอีกด้วย เช่น สมัยโบราณการขนส่งคมนาคมทางบก ใช้เกวียนโดยสัตว์เทียมลากแต่ปัจจุบัน การขนส่งทางบกมีรถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น